Reglement

 1. Kontrakten gjelder alle messer, både fysiske og digitale, arrangert av TaUtdanning AS, Trondheim Messeselskap AS og Utdanningsmessene AS. Arrangøren forbeholder seg retten til å justere antall åpningsdager og åpningstidene samt utsette eller avlyse arrangement.
 2. Utstilleren vil få varsel om eventuelle endringer, utsettelser og avlysninger i rimelig tid før arrangementet eller så snart det er mulig å varsle om dette. Ved avlysning kan utstilleren få refundert innbetalt beløp, men har ikke krav på erstatning utover dette.
 3. Påmeldingen er bindende, og utstilleren hefter for den totale bestillingen ved kansellering. Dette gjelder også utstyr, tilleggsprodukter og ekstra innhold som er bestilt dersom avbestillingen skjer mindre enn 1 måned før arrangementet.
 4. Kontrakten regnes som bindende selv om antall åpningsdager og åpningstider endres og arrangøren flytter arrangement til andre datoer enn det som opprinnelig er bestemt.
 5. Kontrakten regnes også som bindende selv om arrangøren flytter arrangement til andre arrangementslokaler enn det som opprinnelig er bestemt, men slike flyttinger kan kun skje innenfor samme nedslagsfelt og geografiske område.
 6. Dersom utstillere planlegger å ikke benytte sin stand må de opplyse om dette på forhånd slik at arrangøren kan disponere arealet til annet bruk og for å unngå tomme stander og kunne gi publikum korrekt informasjon om hvem som er å finne på messen.
 7. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller evt. redusere påmeldt areal hvis utstillingene skulle bli fulltegnet. Arrangøren har den endelige avgjørelse når det gjelder fordeling av plass på messearealet.
 8. Kun messedeltakere som er påmeldt og har betalt, har rett til å delta på messen. Det er kun tillatt med en utstiller (organisasjon eller firma) pr. stand dersom annet ikke er avtalt med arrangør.
 9. Standen skal betales med forfall minimum 2 måneder før utstillingsdatoen dersom annet ikke er avtalt. Messedeltakere som ikke innfrir betalingsbetingelsene, kan miste sin standplass.
 10. Utstilleren må selv sørge for å klargjøre sin stand før messestart med alt det innebærer.
 11. Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte utstillere adgang til messen både ved påmelding og under selve arrangementet, dersom arrangøren mener utstilleren ikke passer inn under messens tema, eller av andre grunner som arrangøren finner tungtveiende. Utstilleren har da krav på å få refundert innbetalt beløp, men har ikke krav på kompensasjon utover det.
 12. Plakater o.l. er det ikke tillatt å henge opp på utstillingsområdet (kun på egen stand). Standoppbygging som overstiger 2,5 meter, samt tak/tildekking over stand, må på forhånd godkjennes av arrangøren. Av hensyn til andre utstillere er det ikke tillatt å bygge egne standvegger hvis man har en stand med flere åpne sider (hjørnestand eller endestand). Arrangøren må kontaktes for å avtale andre løsninger.