Velkommen til utdanningsmessen i Lillestrøm 2020!

Messehall
Norges Varemesse – HALL C
Messeveien 14
2004 Lillestrøm

Riggetider
Onsdag 8. januar 12.00 – 19.00
Torsdag 9. janaur 08.00 – 09.00
Dere som sender utstyr fra Halden til Lillestrøm med Timing Transport kan tidligst begynne å rigge opp kl. 17.00 denne dagen.

Åpningstider for publikum
Torsdag 9. januar 09.00 – 18.00
Fredag 10. januar 09.00 – 14.00

Hallen åpner for utstillere 1 time før messestart dag 1 og 30 min før messestart dag 2.

NB! Vi oppfordrer alle utstillere til å bruke riggedagen til å registrere seg og klargjøre sin stand. Hvis man likevel ønsker å gjøre dette samme dag som messen åpner, må man være forberedt på mye venting da det vanligvis er svært travelt på denne dagen.


Taxi: 09080
Parkering: Det betales P-avgift på parkeringsplassen utenfor hallen
Toalett: Se skilting. 
Kafé: Det vil være mulig å kjøpe mat fra Grillen i gangen utenfor hallen og i Food Court som ligger mellom Hall C og D. I Food Court finnes det også ekstra sitteplasser for dere utstillere.
Pauserom: Eget pauserom for utstillere hvor vi tilbyr gratis kaffe og te vil være tilgjengelig like ved messekontoret.

Manglende utstyr og etterbestillinger
Alt utstyr skal være bestilt på forhånd. Ved mangler eller ønske om ekstra bestillinger tas kontakt med servicesenteret til Norges Varemesse rett utenfor inngang til Hall C.

ID kort
Alle som står på stand registrerer seg på pc’r ved messekontoret og skriver ut lapper til sitt eget adgangstegn.

Mat under messen
De som har forhåndsbestilt lunsj, vil få dette levert på standen mellom kl. 10.30 og 12.00.

Ellers vil det være mulig å kjøpe mat fra Grillen ute i gangen utenfor hallen eller i Food Court som ligger opp trappa mellom Hall C og Hall D. Her vil det også være flere sitteplasser for dere utstillere.

Internett
Det vil være tilgang til åpent trådløst nettverk under messa for alle.
Utstiller er selv ansvarlig for at de som betjener standen er kjent med bruken av eget PC-utstyr som skal kobles til internett. Feil på eget utstyr gir ikke rett til fradrag i pris. De trådløse nettene som benyttes er trådløse soner levert av 3. part i de ulike hallene. Arrangøren står ikke ansvarlig for feil eller mangler på WLAN sonene. Nettverkene kan i korte perioder være ustabile eller nede, uten at dette gir rett til fradrag i pris.

Aldersgrense 16 år under rigging/nedrigg.
Vi informerer om at det er 16 års aldersgrense i hallen under rigging og nedrigg. Dette er av hensyn til personsikkerhet i forbindelse med farlige maskiner og utstyr i hallen. Det er derfor ikke tillatt å ha med seg barn under 16 år i disse periodene.

Transport og oppbevaring av gods
I forkant av messen skal all innkommende transport av utstyr og materiell avtales med Gunnar Steig på telefon 477 58 800. Under messen vil det bli satt av egen lagerplass for materiell og emballasje, som Timing Transport organiserer. Denne emballasjen vil dere ikke få tilgang på før etter messeslutt, da det kjøres til et fjernlager. Brosjyrelageret vil dere likevel ha tilgang til under messen.

Parkering
Norges Varemesse og Thon Hotel Arena ligger sentralt like ved Lillestrøm stasjon.
Det er 2 800 parkeringsplasser for besøkende foran varemessa og ytterligere 670 plasser ved Lillestrøm jernbanestasjon.

Sikkerhet
Hallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares i hallen på eget ansvar.

Foredrag
Foredragsrommene ligger inne i hallen. Oversikt over foredrag finnes på oppslag i hallen og i utdanningsmagasinet.

Standutforming
Vi gjør oppmerksom på at alle som har stander med to eller tre åpne sider, ikke har lov å bygge igjen disse. Dersom dere benytter andre vegger enn våre må begge sider av veggene være pene. Det er ikke tillatt med egne skilter i frontdrageren.

Musikk og støynivå på stand
Vennligst ta hensyn til andre utstillere og besøkende ved bruk av lyd/ musikk på stand. Vær oppmerksom på at hvis lyd og bruken av musikk blir forstyrrende for andre, vil dere bli bedt om å dempe volum / lydnivå.  

Foredrag
Oversikt over foredrag finnes på oppslag på skolen og i utdanningsmagasinet. Følg skilting til de ulike foredragsrommene.

Sosiale medier
Vi minner om at dere er velkomne til å sende inn filmer til vår Youtube kanal og bidra med innlegg på vår Facebookside: http://www.facebook.com/tautdanning. Det er en fin måte for dere å oppnå ekstra profilering for deres studiested. Vi minner også om at dere kan følge med på vår nettside www.tautdanning.no for å holde dere oppdatert om alle messene underveis. Det legges løpende ut filmer, bilder og oppsummeringssaker.

Storskjerm på messene
På utdanningsmessene i 2020 vil det være et publikumsområde med storskjerm og sittegrupper for besøkende. Storskjermen vil vise informasjon om messene, info om foredrag og filmer om utdanning og karriere. Her er det mulig å kjøpe visningsplass for utstillere på messene.

Inviter besøkende!
Vi oppfordrer alle til å invitere besøkende til messa gjennom egne nettverk og sosiale medier. Del informasjon om messen til så mange som mulig og oppfordre til å hente ut gratisbillett på www.tautdanning.no.

Tenk miljø!
Vi oppfordrer alle utstillere til å tenke miljø ved planlegging av materiell som skal benyttes og deles ut på messene. Vi anbefaler minst mulig plast, og mest mulig gjenvinnbart materiell. Vi oppfordrer også til å begrense utdeling av brosjyrer og give aways der det er mulig. Dette bidrar til å redusere avfallsmengden på messene, og er bedre for miljøet!

 

Huskeliste for siste messedag:

Nedrigg
Det vil ikke bli anledning til å demontere stand før messeslutt fredag klokken 14.00. Av hensyn til de besøkende er det viktig å ikke starte nedrigg tidligere. Nedrigg må gjøres ferdig innen kl 22.00 denne kvelden. Det er ikke mulig å sette igjen utstyr / materiell til neste dag.

Husk å fjerne all tape osv. fra standveggene.

Transport til neste messe
Ta kontakt med Gunnar Steig på telefon 477 58 800 for avtale om videre transport fra messen. Transportlapper for merking av gods kan hentes ved messekontoret. Husk at alt materiell som legges igjen på stand etter messeslutt må merkes hvis det er ønskelig at det skal fraktes videre. Alt materiell som ikke er merket med Timing transportlapper vil bli kastet.

Evalueringsskjema
Dette vil bli distribuert til hver enkelt stand. Vennligst fyll ut og lever på messekontoret innen messeslutt. Dine tilbakemeldinger er viktig for at vi til neste år kan arrangere en enda bedre messe!

Kåring av beste stand
På evalueringsskjemaet kan dere stemme på den beste standen på messen. Diplom venter vinneren!

Søppel
Papp, papir og alt annet søppel kastes i containerne som står plassert rundt på området.

Vi ønsker dere alle travle og trivelige messedager!

Welcome to the Student fair Oslo East/ Lillestrøm 2020!

 

Exhibition Venue
Norges Varemesse
Messeveien 14
N- 2004 Lillestrøm

Mantling of stands
Wednesday 8th January 12.00 – 19.00

Opening Hours for visitors:
Thursday 9h January                  09.00 – 18.00
Friday 10th January                    09.00 – 14.00

The exhibition hall will open for exhibitors 1 hour before the fair starts on day one and 30 minutes before on day two.  
We recommend that you register and organize your stand during the mantling day so that everything is ready before the fair starts. If you still prefer to do this on the opening day, please be prepared for long queues and waiting times as it is usually very hectic this morning.


Taxi:                Tel +47 09080
Parking             You must pay for parking on the areas outside the exhibition venue.
Restrooms:       At various locations outside the exhibition hall. Look for signs.
Café:                You can buy food from Grillen (the Grill) in the area outside the exhibition hall and in the Food Court which is located between Hall C and D. There will be extra seats available for exhibitors in the food court.
Rest area:         A separate area for exhibitors where we offer free coffee and tea will be available near the info desk.


Missing equipment and additional orders
All stand equipment should be ordered beforehand. If you are missing something or wish to order more equipment, please contact the Norges Varemesse Service Office outside the entrance to hall C.

ID cards
Exhibitors can register and obtain ID-cards by the info desk. The ID-cards must be carried at all times during the fair.

Catering services during the fair
If you have ordered lunch from us, this will be delivered to your stand before 12 noon each day of the fair. Otherwise, you can buy food at Grillen or at the Food Court as mentioned above.

Internet
The wireless Internet will be open to all exhibitors during the fair (free of charge).

Transport and storage
Transportation of equipment and goods should be arranged with Timing Transport prior to the fair. Storage space for your materials will be available at the back of the fair venue during the event. Please contact the info desk for more information.

Security
The exhibition venue will be locked each night, but equipment/valuables are stored at your own risk.

Age limit: 16 years during mantling and dismantling.
Please be informed that there is a 16-year age limit during mantling and dismantling in the exhibition venue. This is due to safety precautions in relations to heavy machinery and equipment. It is therefore not permitted to bring children under the age of 16 during these periods.

Parking and access to the fair:
Norges Varemesser (Norway trade fairs) and Thon Hotel Arena is centrally located near the train station in Lillestrøm (walking distance). There are 2 800 parking spaces available in front of Norges Varemesser and 670 spaces at Lillestrøm train station.   

Seminars
The seminar rooms are located in the same hall as the fair. An overview of the seminar program will be displayed in the exhibition hall. 

Stand format
Please note that if you have a stand with two or three open sides, you cannot cover the open sides with your own walls or equipment. If you use other walls than the ones we provide, please make sure that they are clean and tidy on both sides. Also please note that you cannot use your own signs on the front panel of your stand.

Music and noise
Please consider other exhibitors and visitors when using music or other noise on your stand. If the music /noise is too loud, you will be notified and asked to turn the volume down. You can also notify us at the info desk if you are disturbed by other exhibitors’ noise level.

Social media
You are welcome to send us films to be posted our YouTube channel, and to submit posts on our Facebook page  http://www.facebook.com/tautdanning. This is a great way of gaining additional publicity for your institution in Norway. You can also check our website www.fairs.no for updated information on visitor numbers etc.

Visitor’s area with large screen
There will be a visitor’s area with a large screen and seating groups at the Lillestrøm fair 2020. The screen will show information about the fair and films about education and career opportunities. As an exhibitor, you can book screen time and show videos about your institution at all of the Student fairs in Norway 2020! Please contact us for more information if you are interested in booking screen time at any of the fairs.

Invite students to visit the fairs!
We encourage all exhibitors to invite students to visit the fairs through your own networks and social media. Please share information about the fairs to as many as possible and direct them to www.tautdanning.no to obtain a free entry ticket!

Think about the environment
We encourage all exhibitors to think about the environment when planning/producing the material you will be using and handing out at the fairs. We recommend using less plastic and more reusable and environmentally friendly materials. We also encourage you to limit the distribution of brochures and give aways if possible. This will help to reduce the amount of waste at the fairs and is also better for the environment!

 

Check list for the last exhibition day

Dismantling
Please do not dismount your stand before the fair ends at 14.00 on Friday. Of consideration to the visitors, it is important not to start dismounting earlier. Dismantling must be completed before 10pm. Equipment or materials cannot be left until the next day. Please remember to remove all sticky tape from the stand walls.

Evaluation
Evaluation forms will be distributed to all stands. Please fill out and hand in at the info desk before the fair ends. Your feedback is important, so we can make improvements for next year’s fair.

Best stand
On the evaluation form, you can vote for the stand that you think deserves to win the ’best stand’ award.  A diploma will be granted the winner.

Garbage / waste
Please use the blue containers to throw away all waste and garbage.

Transport to the next fair
If you wish to use our transport services for moving your materials to the next fair, please make sure to mark the goods properly with Timing transport labels. You can obtain the labels from the info desk. Please note that any unmarked materials that are left on the stand at the end of the fair will be discarded.

 

We wish you all a busy and enjoyable fair!